Đăng nhập hệ thống
App Order món trên điện thoại (Nhà hàng-cafe)
Ứng dụng xem báo cáo Online